GDPR

Denna sida använder inga cookies.

Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy avser oss digitalt tillsänd information

Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktinformation till oss och vårt dataskyddsombud hittar du under Kontakta oss

Personuppgifter som vi samlar in & hur vi använder dessa

Vi samlar in personuppgifter och använder information av fyra huvudsakliga anledningar:

 • Kontaktuppgifter. för att återkoppla/svara på tillsänt meddelande.
 • Namn. för artighetens skull.
 • Adress om arbete önskas utföras på en specifik plats.
 • Övrigt. Vi samlar även in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss

Dina individuella rättigheter

Kontaktinformation om var du kan vända dig för att tillvarataga dina rättigheter hittar du under Kontakta oss.

Du har följande rättigheter:

 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på samma sätt som du tidigare gjort eller se Kontakta oss.
 • Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och begära att dina personuppgifter raderas.
 • Du har rätt att göra invändning eller kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits genom dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.
 • Du har rätt att när som helst invända mot direktmarknadsföring (inklusive profilering för direktmarknadsföringsändamål) med följd av vi inte längre får fortsätta använda uppgifterna för det ändamålet.
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar begäran om dina rättigheter och förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden alternativt inte vidta någon åtgärd.


Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst. Vid överföring av mycket känsliga data, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. I de fall våra leverantörer använder underleverantörer utför vi kontinuerligt revision av dessa för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner.


Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgiftsbehandlingen sker inom EU/EES, inkluderat insamling, lagring, förstöring mm. Vi använder främst standardiserade modellklausuler som godkänts av EU-kommissionen och som finns tillgängliga via Datainspektionens webbsida.


Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de anledningar som avses, till exempel så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja avtal, skicka nödvändig kommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data varierar perioden vi sparar uppgifterna.

De kriterier som avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är:

 • vilken anledning använder vi uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav så sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation,
 • vilken typ av uppgifter det rör sig om,
 • hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas kortare tid än om de är pseudonymiserade,
 • vilken relation har vi till dig, dvs. om du är en befintlig, före detta eller potentiell användare/kund.

Vi har rätt att använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har ett användar- eller kundförhållande och en viss tid efter vår användar- eller kundrelation har avslutats så länge du inte invänt mot det.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det. Vi använder dina uppgifter till marknadsföring bara om det är tillåtet enligt lag och du inte har invänt mot det.


Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela personuppgifter som rör dig med andra företag i vår koncern, samarbetspartners eller med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi ska kunna önskat arbete. Vi kan komma att dela information med företag som vi anlitar för att tillhandahålla relaterade tjänster samt för assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster i de fall tillgång till personuppgifter krävs för att kunna tillhandahålla sådan assistans. Vi kommer att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar för att säkra fullgörande av avtalade tjänster.

I de fall där vi delar information om dig med våra samarbetspartners eller med företag som utför tjänster för vår räkning så kräver vi att dessa företag följer våra villkor för personuppgiftshantering. Dessa samarbetspartners och företag har inte rätt att använda personuppgifter de tar emot för någon annan anledning än vad som framgår i denna policy.

Vi delar den betalningsinformation som du lämnar för att genomföra köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker. Exempel på sådana leverantörer är SWISH & DIBS. För genomförande av betaltransaktionen är respektive betaltjänstleverantör själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Bonnier, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av Tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Genom inställningar i din webbläsare eller push-inställningar i din telefon kan du kontrollera exempelvis cookie-historik och platsinformation.
Vårt mål är att inte använda cookies eller annan telemetri på vår webbsida.


Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla gällande lag och ändringar i våra tjänster.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter och din integritet.


Kontakta oss

Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till vårt dataskyddsombud, kontaktar du oss genom att sända e-post till den kontaktinformation som anges nedan.

Dataskyddsombud: Johan Boström johan@nullm29.se